Főoldal   |   Adatvédelmi Szabályzat   |   Jogi Nyilatkozat


Jogi Nyilatkozat


A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

SzakemberDIRECT.hu honlapja (a továbbiakban: ”SzakemberDIRECT”) általános jogi információkat tartalmaz. Ön a jelen Weboldal használatával, vagy onnan bármiféle tartalom letöltésével elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben Ön a jelen Weboldalt használja, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta ezen feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, úgy kérjük, hogy ne használja a Weboldalt.

KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A Weboldal tartalma részének vagy egészének, illetve annak képi-grafikai megjelenésének - egészben vagy részben történő - másolása, reprodukálása, átadása, feltöltése, közzététele, értékesítése, adatbázisba való feltöltése, bemutatása, frissítése, megváltoztatása, beállítása, elküldése vagy bármilyen módon történő hasznosítása kizárólag SzakemberDIRECT előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, kivéve a Weboldal tartalmának kinyomtatása személyes használatra.

A honlapon található védjegyek és logók SzakemberDIRECT és/vagy megbízottjai és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szellemi tulajdonát képezik, melyek SzakemberDIRECT előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon vagy formában nem reprodukálhatóak vagy használhatóak fel. Így különösen ezen logók és védjegyek egészben vagy részben kizárólag ezen Weboldalon reprodukálhatóak. SzakemberDIRECT nevét vagy a SzakemberDIRECT-hez tartozó bármely védjegyét nem lehet felhasználni, vagy beilleszteni más weboldalak Internet címébe (QRL kód). Ennek következtében bármely kísérlet harmadik személy által az ilyen védjegyek, logók vagy bármilyen kontextusban azonos elnevezések használatára bármely célból védjegybitorlásnak minősül, kivéve ha ezen használatot a jogszabály megengedi.

Jelen feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a jelen Weboldal tartalma semmilyen módon nem minősül SzakemberDIRECT és/vagy azok mindenkori tulajdonosai szerzői jogához, szabadalmához, bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyéhez, vagy más szellemi tulajdonához vagy iparjogvédelmi jogához kapcsolódó felhasználási engedélynek vagy hozzájárulásnak.

FELELŐSSÉGI KIZÁRÁS

Az információk jelen Weboldalra való felhelyezése során SzakemberDIRECT jóhiszeműen jár el. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a Weboldalon található információk tévesek vagy pontatlanok. SzakemberDIRECT minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az információk a közlés időpontjában pontosak legyenek. A Weboldalon megjelenő adatok, vélemények és speciális tartalmak (közgyűlések, igazgatósági ülések időpontja, sajtóközlemények, prezentációk, stb.) minden esetben SzakemberDIRECT tevékenységéről való tájékoztatást szolgálják és SzakemberDIRECT nem vállal semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget ezen tartalmak aktualizálására vagy módosítására.

Ezen információk kizárólag a felhasználó kockázatára használhatóak fel személyes befektetési döntési célból. SzakemberDIRECT nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon közzétett vagy az azon elhelyezett linkek segítségével elérhető információk hibájáért vagy pontatlanságáért. Az ezen információk alapján meghozott bármely döntésért kizárólag a felhasználó felel.

A közzétett dokumentumok és információk teljes körűek. SzakemberDIRECT nem vállal semmilyen garanciát sem közvetlenül, sem közvetve - így különösen, de nem kizárólagosan - a jelen Weboldal adott célnak való megfeleléséért vagy bármely információért, valamint a jelen Weboldalon keresztül elérhető, reklámozott vagy értékesített árukért és szolgáltatásokért. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Weboldalra feltöltött vagy az azon elhelyezett linkek segítségével elérhető tanács, vélemény, kijelentés vagy bármely más tartalom és adatbázis nem tekinthető feltétlenül pontosnak, teljesnek vagy megbízhatónak.

Jelen Weboldalon található információ a SzakemberDIRECT-en belüli forrásból származik. SzakemberDIRECT fenntartja a jogát ahhoz, hogy saját mérlegelése alapján előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa a jelen Weboldal tartalmát valamint a használatát biztosító specifikációkat. Amennyiben a jelen Weboldal újabb jellegzetességgel vagy funkciókkal bővül vagy egészül ki, úgy ezen változások a jelen feltétel eltérő rendelkezése ellenére is a jelen feltételek tartalmává válnak.

SzakemberDIRECT minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Weboldalon található információ megbízható, valós, pontos és érvényes legyen. SzakemberDIRECT nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon közzétett információ megbízhatatlanságáért, valótlanságáért, pontatlanságáért vagy érvénytelenségéért, ha ezek nem tulajdoníthatóak a SzakemberDIRECT-nek.

SzakemberDIRECT fenntartja a jogát, hogy értesítéssel vagy anélkül, bármikor és/vagy időről időre módosítsa, illetve átmenetileg vagy tartósan megszakítsa a Weboldal (vagy annak egy részének) használatát. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy SzakemberDIRECT a Weboldal módosítása, felfüggesztése vagy megszakítása miatt nem tartozik felelősséggel a felhasználó vagy bármely harmadik személy irányában. Ezen kívül SzakemberDIRECT nem felelős a Weboldal szolgáltatásainak rövidebb vagy hosszabb ideig tartó, áramkimaradás, telefonvonal megszakadás, Internet hiba miatti, vagy egyéb, SzakemberDIRECT ellenőrzési körén kívül álló okból való megszakításaiból, késedelmességéből, vagy működési zavaraiból eredő hátrányos következményekért.

SzakemberDIRECT minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Weboldalra ne kerüljenek fel vírusok, féregprogramok, trójai falovak, vagy egyéb rosszindulatú programok. Ennek ellenére SzakemberDIRECT nem szavatol azért, hogy a jelen Weboldal vagy az onnan letölthető tartalmak nem tartalmaznak ilyeneket. SzakemberDIRECT nem vállal felelősséget semmilyen jellegű - közvetlen, közvetett, speciális vagy következményi - kárért vagy elmaradt haszonért, amely a jelen Weboldal használatából vagy az arra való belépésből ered. SzakemberDIRECT szervere Magyarországon található. SzakemberDIRECT nem garantálja, hogy a jelen Weboldal tartalma megjeleníthető vagy felhasználható Magyarországon kívül, vagy, hogy azt Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok is tudják használni. Amennyiben jelen Weboldalt más országból látogatja meg vagy Ön külföldi állampolgár, úgy a jelen Weboldalra való fellépést saját kezdeményezésre és saját felelősségre teszi. Az Ön országa szerinti, vagy az Önre alkalmazandó jogszabályok betartásáért Ön felel, amennyiben és amilyen mértékben ezen jogszabályok alkalmazandók. Így különösen Ön vállalja, hogy eleget tesz valamennyi, Magyarországról származó technikai adat továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezésnek.

SzakemberDIRECT Weboldalán található információk egyike sem tekinthető SzakemberDIRECT általi, kérelemnek vagy ajánlatnak. Egyes információk azért találhatóak meg jelen Weboldalon, mert azok közzétételét jogszabály, vagy belső szabályzat megköveteli.

SzakemberDIRECT Weboldalán található információk vagy szolgáltatások külföldön vagy külföldi állampolgárok által nem vehetők igénybe, nem tölthetőek le, ha ezek az adott ország hatályos jogszabályaiba ütköznének, vagy ahol SzakemberDIRECT nem jogosult ilyen információk közzétételére vagy szolgáltatások nyújtására. Egyes, jelen Weboldalon meghirdetett termékek vagy szolgáltatások nem feltétlenül érhetőek el minden joghatóság alatt vagy minden felhasználó számára.

FELHASZNÁLÓ KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

SzakemberDIRECT Weboldalára való belépéssel Ön vállalja, hogy teljesen mértékben mentesíti az SzakemberDIRECTt harmadik személy követelése alól, amely közvetlenül vagy közvetetten a jelen Weboldalnak a jelen feltételeknek nem megfelelő használatából (feltételek megszegése vagy figyelmen kívül hagyása) ered, így különösen a tényleges kárt, elmaradt hasznot, felmerült költséget (beleértve a jogi és eljárási költségeket) is.

LINKEK

SzakemberDIRECT nem vállal felelősséget az olyan, SzakemberDIRECT Weboldalakról link útján elérhető tartalomért, melyet harmadik személyek hoztak létre és tettek közzé. Ha Ön meglátogat egy belinkelt oldalt, azt kizárólag a saját kockázatára teszi és az Ön felelősségi körébe tartozik megtenni minden szükséges védelmi intézkedést a vírusok és más kártékony programok ellen. A linkek nem jelentik azt, hogy SzakemberDIRECT reklámozza azon személyt, vagy bármiféle módon kapcsolódik azon személyekhez, akiknek a termékei vagy szolgáltatásai a belinkelt oldalon elérhetőek. SzakemberDIRECT nem vállal felelősséget SzakemberDIRECT Weboldalára irányító weboldalakon közzétett tartalomért.

FELHASZNÁLÓTÓL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK

SzakemberDIRECT felé - különösen e-mail útján vagy www alapú web felületen - megosztott információ (ide nem értve a bármely jogszabály által szabályozott adatkezeléssel érintett információkat) nem minősül bizalmasnak. SzakemberDIRECTt nem terhel semmiféle kötelezettség ezen tartalmak vonatkozásában és SzakemberDIRECT jogosult ezen tartalmakat korlátlanul másolni, felhasználni, nyilvánosságra hozni, megjeleníteni, feldolgozni, saját művében felhasználni, vagy továbbértékesíteni. Ezen kívül SzakemberDIRECT jogosult ezen tartalmakban fellelhető bármely ötletet, elgondolást, know-how-t, vagy műszaki megoldást bármely célra felhasználni, így különösen, de nem kizárólag termékek fejlesztése, gyártása, vagy reklámozása céljára. Ön szavatolja, hogy ezen tartalmak alkalmasak a közzétételre, és vállalja, hogy amennyiben ezen tartalmakkal kapcsolatban harmadik személy igényt érvényesít SzakemberDIRECT ellen, úgy őt ezen igény alól mentesíti.

SÜTIK

A jelen Weboldal sütiket és egyéb munkamenet azonosítókat csak abban az esetben alkalmaz a böngészés elősegítése és a felhasználó által kért szolgáltatás nyújtása céljából, ha az feltétlenül szükséges. Ezen gyakorlat összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény, valamint az Európai Unió nyilvánosság számára elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseivel. Ezen célokból történő adatkezelésekhez külön hozzájárulás nem szükséges. SzakemberDIRECT a sütiket statisztikai célra nem használja fel. A böngészőprogramtól függően lehetséges a sütik használatának kikapcsolása, ugyanakkor ez esetben a böngészés gördülékenysége nem feltétlenül biztosított.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen feltételekből eredő jogviták esetére a magyar jog irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. SzakemberDIRECT ennek ellenére fenntartja a jogát, hogy Magyarországon kívüli országokban is eljárást indítson, amennyiben ezt érdekei megóvásához, vagy jogai érvényesítéséhez szükségesnek tartja.

A JOGI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

SzakemberDIRECT bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az Jogi Nyilatkozatot. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent SzakemberDIRECT weboldalán.

ELÉRHETŐSÉGEK

E-mail: info@szakemberdirect.hu 
Verzió: 1.0
Kiadás dátuma: 2018. szeptember 1.

© 2018 - 2021 SzakemberDIRECT.hu | Created by: profiwebmester.hu

 

Töltsd le ingyenes tanulmányunkat, amiből megtudhatod...


Hogyan csábíthatod magadhoz még akár a konkurensed vevőit is?

OKÉ, LETÖLTÖMFigyelem! Ha neked túl sok a vevőd, akkor ez nem neked szól! Jobb ha nem tudod meg, mások hogyan fogják elcsábítani a vevőidet! Ha ezt a szöveget nem akarod többé látni, kattints ide:

KÖSZÖNÖM, NEM ÉRDEKEL